ANY QUESTIONS ?

Lejebetingelser/ Rental Policy


1. Almindelige betingelser:


Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste. Dokumenterne gælder i nævnte rækkefølge. Afvigelser er kun gældende for den enkelte opgave, hvis de er skriftligt vedtaget af direktionen eller af driftschefen hos H2S. Lejebetingelser på www.h2s.nu går forud for andre trykte lejebetingelser, da opdateringer altid sker her først.

2. Udlejers ydelser og afregning heraf:


Udlejers ydelser kan omfatte: - Vare/er / forbrug / reparation / erstatning. - Materieludleje (lifte m/- og u/betjening samt hjælpemateriel)- betjening af materiel,- instruktion i betjening af materiel,- transport mellem udlejers plads og retur,- montering, om- og demontering.- olietillæg (prisen herfor reguleres efter markedsprisen på olie)- gebyr for opladning af elektrisk maskiner. Evt. supplerende forsikring (jfr. pkt. fire) kan beregnes særskilt for materiel og arbejdsløn i henhold til udlejers seneste prisliste.

3. Lejerens pligter:


Det påhviler lejer at sikre, at materiellet og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og, at det opstilles på bæredygtig grund. Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/plader m.m., foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener, udføres af lejer for dennes regning. Ventetid som følge af mangler herved, debiteres lejer. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover den foreskrevne ydeevne og anvendelse. Lejer og/eller hans ansatte er ansvarlig for, at arbejdsoperationerne udføres således, at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes (jf. I så fald pkt. A. specielt for materiel uden betjening).

4. Ansvar og forsikring:


Ansvar Lejer bærer ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side. Det gælder f.eks. skader på ting, personer og materiel, som skyldes forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene og arbejdspladsen eller lignende forhold, hvorunder materiellet anvendes.Lejer bærer risikoen for beskadigelser af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejer har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte eller indirekte tab eller følgeskader. Dette gælder f. eks. ved maskinskader, arbejdsstandsninger, forsinkelser, følger af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige påbud, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig. Mandskabsvogne, toiletvogne samt vogne til personbrug skal fortøjes forsvarligt under transport og henstilling. Hvis dette ikke sker, hæfter lejer for en selvrisiko på kr. 100.000.- Såfremt transport/ baksning ikke udføres af H2S, er der ingen ansvar- og kaskodækning på transporten/ baksning. 
Forsikring Udlejer har tegnet kaskoforsikring, som dækker beskadigelse af materiel og mandskabsvogne, som er i udlejers katalog. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko, som altid skal betales af lejer. Selvrisiko ansættes ud fra materiellets nyværdi på skadetidspunktet. Lejer bærer hele risikoen for skader, som ikke er dækket af den tegnede kaskoforsikring. Lejer betaler altid forsikring - p.t. 6,5% plus miljøafgift p.t. 2,25% - af bruttopris. Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarlig aflåst, og mindre maskiner til værdi 0-75000 kr. skal være låst forsvarligt inde. Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb. Udlejer har tegnet motoransvarsforsikring som dækker efter færdselslovens regler. Hvor skader overstiger færdselslovens erstatningssummer hæfter lejer for det beløb, som summerne overstiges med. I tilfælde af at lejer/ bruger har handlet uagtsomt, kan forsikringsselskabet eller H2S kræve erstatningen betalt af lejer (regres). Der er kun dækning i Danmark. Der kan tilbydes dækning i andre lande, men kun efter skriftlig aftale med og underskrift af mindst ét medlem af direktionen i H2S. Forsikringen dækker kun ved Rettig betaling. Forsikringen dækker ikke ved groft uagtsomt brug eller ved forset, samt ved ulovlig brug af materiellet. Forsikring dækker ikke ved på skurvogne der er  glemt med trukket håndbremse og glemt slukning af komfur etc.

Selvrisiko ved ansvar- og/eller kaskoskade:


Nyværdi på skadetidspunktet Selvrisiko


0 – 10.000 kr. . . . . . . . . . . . . . 5.000 kr.
10.001 – 100.000 kr. . . . . . . 20.000 kr.
100.001 – 200.000 kr. . . . . . 25.000 kr.
200.001 – 500.000 kr. . . . . . 35.000 kr.
500.001 – 800.000 kr. . . . . . 75.000 kr.
Over 800.001 kr. . . . . . . . . . 100.000 kr.

5. Tilbud og priser:


Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordre er incl. Gebyr for opladning af elektrisk maskiner,moms, forsikring og miljøtillæg. Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste. Lejepriserne på www.h2s.nu går forud for trykte katalogpriser o.l., idet opdateringer altid sker her først. For ethvert tilbud overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende "Almindelige betingelser for leje af lifte m.m.". Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maximalt gældende i tre uger og afgives altid med forbehold for mellemleje. Udgifter til brændstof, rengøring, klinger, diamantforbrug, skærpning, sandpapir og andre forbrugsmaterialer samt transport noteres særskilt til lejer. Ved månedsleje beregnes 30 dage, faktures dog efter faktiske dage pr. måned.

6. Fakturering og betaling:


Udlejer fakturerer hver den 1. i måneden samt ved månedsafslutning alle igangværende og uafsluttede lejeaftaler. Udlejer slutfakturerer tillige ved lejemålets afslutning. Udlejers standard betalingsfrist er 8 dage netto, og afvigelse herfra kan kun ske efter aftale med bogholderiet. Fakturarabat er betinget af, at fremsendt faktura betales senest på forfaldsdato. Ved overskridelse af forfaldsdato samt i tilfælde af lejers betalingsstandsning/konkurs er udlejer berettiget til at modtage det fulde bruttobeløb. Såfremt en betaling for en leverance ikke er sket rettidigt, er udlejer – uden at dette pådrager ham noget erstatningsansvar - berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer uanset, om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder udlejer sig ret til afhentning af materiellet på arbejdspladsen eller, hvor det måtte findes, og alle hertil forbundne omkostninger skal altid betales af lejer. Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdag i henhold til faktura påbegyndes tilskrivning af renter med 2% pr. påbegyndt måned til betaling sker. Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstidspunktet dermed udskydes. Udlejer kan kræve forudbetaling af leje og sikkerhedsstillelse af depositum eller anden sikkerhed for betaling af ydelsen. Ved fremsendelse af faktura med brev, vil der blive pålagt et faktura beløb herfor.

7. Lejemålets løbetid og ophør:


Hvis de forpligtigelser, der fremgår af nærværende lejebetingelser ikke overholdes af lejer, har udlejer ret til uden varsel:- at afbryde lejemålet,- at annullere lejeaftaler til senere udførelse,- at frigøre og afhente materiellet for lejers regning, hvilket også er tilfældet ved lejers eventuelle konkurs eller betalingsstandsning. I de nævnte tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning sætte sig i besiddelse af det lejede på arbejdspladsen eller, hvor det måtte findes, og alle udgifter herved (inkl.transport) skal betales af lejer. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med fire ugers varsel, medmindre andet er anført i lejeaftalen. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode. A. Specielt for materiel uden betjening: Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejers disposition. Lejemålet ophører den dag lejer afmelder eller returnerer det lejede til udlejer. Afmelding af det lejede kan kun ske ved direkte meddelelse til udlejer indenfor normal åbningstid, (se evt. åbningstider på www.h2s.nu). Udlejer har efter lejers afmelding ret til at videreudleje det udlejede materiel. Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage inden for lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdage/søndage, regnes disse som lejedage. Affugtere, pumper, mandskabsvogne, lys, varmeovne, stilladser, kloakbolde, signalanlæg, skilte, afmærkning, generatorer, containere, el-tavler, skure beregnes altid pr. kalenderdag. Lejen er baseret på maximalt syv timer pr. arbejdsdag. Hvor intet andet er aftalt, er lejedagene mandag til fredag fra kl. 6.00 - kl.16.00. Udlejer er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej. Lejer bærer risikoen og erstatningsansvaret for materiellet indtil det er afhentet på anvendelsesstedet eller på et af lejer anvist sted i øvrigt, dog max. tre hverdage efter afmelding. 
Det påhviler lejer at dokumentere afmeldingstidspunkt. Evt. ventetid debiteres lejer. Lejer eller en repræsentant for denne skal være til stede på leverings/lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Lejer må ikke tage materiel i brug, før udlejer har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t) formål, og den belastning, der fremgår af ordrebekræftelse/betjenings vejledning. Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af udlejer opstillede materiel herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller m.m. Lejer er pligtig at sikre og er ansvarlig for, - at det lejede anvendes på forskriftsmæssig og lovmæssig rette vis, - at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn, - at fremskaffe alle nødvendige tilladelser, - at materiellet kun betjenes af sagkyndigt personale, - at betjenings- og belastningsforskrifter følges, - at materiellet ikke påføres misbrug af nogen art.
Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssige kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler. Lejer er ansvarlig for skader på det lejede i lejeperioden. Reparationer på udlejers materiel, må kun udføres af udlejer eller af en af udlejer anvist reparatør. Lejer er pligtig ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgåede tid, sker for lejers regning. Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang til at inspicere det udlejede materiel.
Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m.
erstattes af lejer, og der betales leje indtil erstatningsmateriel fremkommer. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads, må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse og materiellet skal samtidig forblive indenfor landets grænser. I særlige tilfælde kan lejer udføre det lejede materiel til andet land, men kun efter skriftlig aftale med og underskrift af mindst ét medlem af direktionen eller af driftschefen hos H2S.


8. Sted for afgørelse af tvistigheder(Værneting).


For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende. Enhver tvist mellem udlejer og lejer, som måtte opstå i forbindelse med lejeaftaler, og som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Svendborg som første instans.
Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er incl. Moms, Miljø og forsikring.


9. Udlevering/Aflevering


Udlevering finder sted i åbningstider eller efter aftale, ved søn/helligdage samt udenfor åbningstider sker kun efter aftale med H2S og der tillægges gebyr på 950,00Kr.


Aflevering SKAL efterfølges ifølge lejekontrakt og hvis ikke andet er aftalt indenfor åbningstider mandag-fredag kl 6.00 -16.00, overholdes dette ikke pålægges extra dagsleje samt gebyr 175Kr pr dag indtil lejet materiale er H2S i hænde og dette er entydigt H2S afgørelse. 

Ved Aflevering af effekter eller materiel som ikke er rengjort og afleveret i samme stand som ved udlevering pålægges der gebyr for hver effekt, maskiner og lign. pålægges 650,00Kr som fratrækkes depositum eller opkræves efterfølgende. Stilladsdele pålægges 250,00Kr pr del med undtagelse af treller/stillads dæk, disse opkræves 375Kr pr stk. Større maskiner/trailere opkræves 1200,00Kr for rengøring.


10. Prismatch


H2S vi matcher tilsvarende samme vare/materiale/effekter i str, årgang, ydelse...dvs. finder man en pladevibrator uden vandvank/forstøvning/gummiplade som ikke tilsvarende alder/model/ydelse som H2S maskiner giver vi ikke prismatch og alle prismatch gælder KUN ved tilsvarende konkurrenter, udlejning fra firmaer, handelskæder med registreret gyldig CVR nummer og gælder ikke en hver form for privat udlejning. Prismatch gælder kun selve lejeprisen og ikke tilbehør, levering, sliddele eller andet tilegnet effekter/maskiner.  


11: AKUT Haste Udlevering


Kom foran i bestillinger ved akutte opgaver som kræver afhentning hurtigst muligt og til afhentning i åbningstider, kan bookes mod tillæg på 650,00Kr


12: Depositum


Private lejere pålægges et tilsvarende depositum på maskiner/trailere og mindre stilladsløsninger, ved større maskiner/stillads etc, pålægges i de fleste tilfælde selvrisiko taksten vedr. forsikring af lejet effekter. Erhverv skal som hovedregel ikke vedlægge depositum hvis man fast kundekartotek, i nogle tilfælde pålægges der et mindre depositum. H2S anbefaler private lejer at tegne All-Risk forsikringer også kaldet bygge/entreprise forsikring ved længerevarede og større materielle leje af effekter samt byggematerialer ved større projekter...disse forsikringer udbydes af de fleste større selvskaber i DK.


mvh

CEO Nick Magnussen